فروشگاه شمال فارم یک مجموعه تولید کننده در زمینه محصولات کشاورزی و دامپروری می باشد . تولیدات مجموعه در زمینه کشاورزی شامل تولید بذر ، نهال و محصولات کشاورزی می باشد. و در زمینه دامپروری بر روی دام سبک گوسفند تولید گوشت و لبنیات و اصلاح نژاد دام فعالیت می کند .